ಹಾಡು ಮನವೇ

/
0 Comments
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಮನಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಎಂದಾಗಲೇ
ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಬರೆದು, ಪದಗಳು
ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದಿವೆಯೇ ಎಂದು
ಸಾಲ ಗುನುಗಲು - ಹಾಡಿತೆನ್ನ ಮನ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.