ಮೈ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್

/
0 Comments
my head is blank.. m not able to think :( ಎಂದ ಗೆಳತಿಗೆ....
----------
ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು.. ತಲೆ...
ನಿಮ್ಮ ತಲೆ... ಒಂದ್ಚೂರು ಕಾಫಿ, ಇಲ್ಲಾ ಚಹಾ, ಅದೂ ಬೇಡವೆಂದರೆ
ಸಿ.ಸಿ.ಡಿ ಯ ಹಾಟ್ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಕುಡಿದು ಬಿಡಿ...
ನಾಲಗೆಗೆ ರುಚಿ ಹತ್ತುವುದರೊಳಗೆ ತಲೆಗೂ ಹತ್ತೀತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಕ್ಕು....
ಅಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳೇ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.