ಅದೇ ಕವನವಾದದ್ದು

/
0 Comments
ಬರೆಯ ಹೊರಟ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ
ನಾಲ್ಕಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರೆಯದಾಯ್ತು...
ಕೊನೆಗೆ ಗೀಚಿದ ಪದಗಳ ಸೇರಿಸೆ
ಅದೇ ಒಂದು ಕವನವಾಯ್ತು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.