ಶೂನ್ಯದ ಸೆರಗಲ್ಲಿ...

/
0 Comments
ನೀರವ ರಾತ್ರಿಯ ಶೂನ್ಯದ ಸೆರಗಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ
ಸವೆಸಿದ ದಾರಿಯ ಮರೆತು
ಹೊಸ ದಿನದ ಕದವ ತಟ್ಟಿರುವೆ..


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.