ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು...

/
2 Comments
ನನ್ ಮನ...
ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ...
ವಿಷಯಗಳೆಷ್ಟೋ...
ಕೆಲಸಗಳೆಷ್ಟೋ...
ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.