ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು

/
0 Comments
ಬರೆಯುವ ಸಾಲುಗಳು
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ
ಬರೆಯಲು ಕೂತರೆ
ಸರಸರ ಹರಿಯಿತಂತೆ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.