ಸಾಕು....ಬೇಕು...

/
0 Comments
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ...
ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವು ಹಾದುಹೋದರೆ ಸಾಕು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.