ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ....

/
0 Comments
ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿ,
ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ!..
ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜೋಗುಳ
ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲಿನಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ ಗಳ ಮೇಳ :)


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.