ಉತ್ತರಕ್ಕೆ..

/
0 Comments
ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿವೆ...
ಉತ್ತರ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ಲೋ ... ಇಲ್ಲಾ
ಚೀಟ್ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ???


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.