ಹೀಗೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು

/
0 Comments
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತಿದ್ದೆ...
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕಿದೆ..
ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ..
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ..


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.