ಅಕ್ವೇರಿಯನ್ ಗಳಿಗೆ

/
0 Comments
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ...
ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ..
ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ,
ಹೊಸತನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.