ಜೀರ್ಜಿಂಬೆ

/
0 Comments
ಬದುಕು ಅನುಭವಗಳ ಕಣಜ
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಜಿಂಬೆ...
ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಡುಕಿ
ಸವಿಯುಣುವ ತವಕದಲಿ
ಸಾಗಿಹುದೆನ್ನ ಜೀವನ ರಥ..


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.