ನಾನೂ ಕುಕ್ ಆದಾಗ

/
0 Comments
ನಾನು ಕುಕ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವವರು ಬೇಡವೇ?
ಅವರು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ
ತಾನೇ .. ನಾನು ತಿಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ...!!! :)


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.