ಇದು ಪ್ರವಾಹವೇ?

/
0 Comments
ಹರಿವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲವಂತೆ
ಬರೆವ ಕವಿತೆಗೆಂತ ತಡೆ?
ನೀವ್ ಬರೆಯ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರೆವೆ...
ನಿಮಗದು ತಲೆಯ ಕೊರೆಯಲೆಂದೇ....


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.