ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಲಿ...

/
0 Comments
ರವಿವಾರದ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದೆನಲ್ಲ
ಹೊರಗೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ಜೊತೆಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿ ಪಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಗ
ನಾಳಿನ ಬ್ಯುಸಿ ದಿನಚರಿಗೆ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸುತ್ತ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.