ಅರವಿಂದನ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗೆ...

/
0 Comments
ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಬೆಳಕು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹರಿದು
ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ
ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಲಿ
ಕತ್ತಲೆಯ ಸರಿಸಲಿ....


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.