ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ

/
0 Comments
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ನಂತರದ ದಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ..
ಅದು ಈಗಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದಿತೀ ಮನ...
ನನೆಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವದನ್ನು... ಈಗ
ಅದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮನ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.