ಯಾವುದು ಕವಿತೆ?

/
0 Comments
ಮನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರವ
ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಗದದ ಅಂಚಿಗೆ
ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ.....
ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದೇ ಕವಿತೆಯಾದೀತು....


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.