ನೀಲ ನದಿಯ ತಟದ ನೆನಪು...

/
2 Comments


ಹರಿವ ನದಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕನಿಡಿವ ತವಕದಲ್ಲಿ
ನೀಲ ಬನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಸೆರೆಯ ಹಿಡಿದು
ಪಟವ ನೋಡೆ ಮನವು ಮಿಡಿದು
ಹೊಸದು ಕನಸ ಕಾಣುವಾಸೆ
ಹೊಸದನೇನೋ ಮಾಡುವಾಸೆ....


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.