ಇವಳು ಯಾರು?

/
0 Comments
ಪಟಪಟನೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ
ವಾಚಾಳಿ
ಇವಳೆಂದು
ತಿಳಿಹೇಳೆ
ರಗಳೆ
ಅದುವಲ್ಲ -- ಇವಳು ಯಾರು?


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.