ನಿದ್ದೆ...

/
0 Comments
ನಿದ್ದೆ ಬರುವಳು ತಾಯಿ
ಸಕಲ ಜೀವಕೆ ಸುಖವು
ಜಾತಿಭೇದವ ಮರೆತು
ಇಳೆಗೆ ನಿಶಬ್ದದ ಹರಿವು !


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.