ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ..

/
0 Comments

ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ
ಸೀಗಡಿ ಮೀನಿನ ಸವಿಯಾದ ಬಾಡಿ
ಕೊಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ
ಆಹಾರ ಆಗೋದೆ ಜೀವನ ಪರಿ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.