ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚದಾಗೊಂದು ಸುತ್ತು

/
1 Comments
ರತ್ನನ್ ಪದಗಳ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ
ಮತ್ನಾಗ್ ತೂರ್ದಂಗಾಯ್ತು..
ಕೂತಲ್ಲಿಂದ್ಲೇ ಜೋರಾಗ್ ನಗ್ತಾ
ನನ್ ಮನ್ದ ಕದ್ವ ತಟ್ದಾಂಗಾಯ್ತು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.