ಚಿಗುರು

/
1 Comments



ಎಳೆ ಎಳೆ ಚಿಗುರೆ
ಅರಳಲೆ ಚಿಗುರೆ
ಅರಳುತ ನೀನು
ನಗೆಲೇ ಚಲುವೆ...

ಚಿತ್ರ: ಅರವಿಂದ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.