ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ

/
2 Comments
ಚಿತ್ರ:- ಅರವಿಂದ
ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ ನಾಮಕರಣ :- ರವಿ


ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಅಂತ ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ
ಕೂತಿತಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ...
ಕಾಳಿಗೆ ಕಾದು ಕುಂತಿತ್ತು
ಕ್ಯಾಮೆರ ಸೆರೆಯಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು..


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.