ಬೆಳಗು ಜಗವ

/
0 Comments
ಹಳೆಯ ಪುಟವ ತಿರುವಿ ನೀನು
ಕಲಿ ಇಂದು ಹೊಸದು ವಿಷಯ
ತಿಳಿವ ತಿಳಿದು ಜಗದಿ ನೀನು
ಬೆಳಗು ಕಲಿಯದವರ ಜಗವ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.