ಹೀಗೂ ಉಂಟು

/
3 Comments
ತಲೆಗೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಕಣ್‌ಗೆರೆಡು ಸ್ಕ್ರೀನು 
ಕುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಮಣೆ 
ಕೈಗೊಂದು ಇಲಿಮರಿ 
ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು 
ದಿನ ಮುಗಿದು 
ಬೆಳಗಾಗುವುದು 
- ಐ.ಟಿ ಮಂದಿಗೆ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.