ಹಕ್ಕಿ ನಾನಾಗಬೇಕು

/
2 Comments

ಸಿಕ್ಕರೆರೆಡು ರೆಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ಹಿಗ್ಗು ಬರುವುದು
ತೋರಲದನು ಜಗಕೆ ನಾನು
ನಭಕೆ ಜಿಗಿವೆನು

ಮನುಜ ಮನಸಿಗೆಣೆಯೆ ಹೇಳು
ಕಷ್ಟವಾವುದು?
ಮನಸು ಮಾಡೆ ದಿಕ್ಕು ದೊರಕಿ
ಹಾರಿ ನಲಿವೆನು


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.