ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

/
0 Comments

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾಡುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಉಲಿಯುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ತೇಲುತಿರು
ಬಾನ ಚುಕ್ಕಿಯಂತೆ ನೀನು
ಎಂದಿಗೂ ಮಿನುಗುತಿರು..

ರಶ್ಮಿ ಪೈ ಗೆ - ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .. :)


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.