ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್

ನೆನ್ನೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ನಡುವೆ
ಕಂಡರಿಯದ ಆ ಆಕಾಶಕಾಯ,
ತನ್ನ ತಾನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ
ತನ್ನ ದೀಪಗಳ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ
ನೀಲಿ ಬೆಳಕ ಸೂಸುತ್ತ
ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಾ
ಹಾದು ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿತ್ತು...

ಪೂಚಂತೇ ಹೇಳಿದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ ಕಥೆ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು...
ಓ ಇದು ಅದೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ
ಪರಲೋಕದ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳು
ಏಲಿಯನ್ ಗಳೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ರಷ್ಯಾ ಇತರೆ
ದೇಶಗಳ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳು..
ಏನೆಲ್ಲಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದವು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ