ಹಡಗು


ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲೆ ನಿನ್ನ
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲು ಚಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ನವಿಲು