ಹಡಗು

/
0 Comments

ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲೆ ನಿನ್ನ
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲು ಚಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.