ನವಿಲು

/
0 Comments
ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ
ಕಾಣಲು ನಿನ್ನ
ಹಾತೊರೆದಿರುವೆ

ಜಳ ಜಳ ಸುರಿಯುತ
ಜಿನುಗುವ ಮಳೆಯಲಿ
ಕುಣಿಯುತ ಬರುವೆ
ಸುಂದರ ಚಲುವೆ

ಮಳೆಯಲಿ ನಲಿವುದ
ಕುಣಿಯುವ ನೀನು
ಕುಣಿವುದ ಕಲಿಸಿದೆ
ಕಾಣೆನೆ ನಾನು!

ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ
ಎಲ್ಲರ ಮನದಿ
ಚಿಟ್ಟೆಯ ಬಿಟ್ಟೆ

ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾರಗಳಾಯ್ತು
ಹೊಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ನೀನು?
ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ
ಇರಲಾರೆನು ನಾನು....

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ  ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ
ಕಾಡಿಸ ದೆ ನೀ ಬರುವೆಯ ಚಲುವೆ
ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ...

ಜಗಕೆ ಜೀವವ ತುಂಬುತ ನೀನು
ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಬನವನ್ನು
ಜೊತೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಕೂಡುತ ನಾನು
ಕಳೆಯಲೆ ದಿನವ ನಿನ್ನೆದುರಲ್ಲೆ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.