ನವಿಲು

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ
ಕಾಣಲು ನಿನ್ನ
ಹಾತೊರೆದಿರುವೆ

ಜಳ ಜಳ ಸುರಿಯುತ
ಜಿನುಗುವ ಮಳೆಯಲಿ
ಕುಣಿಯುತ ಬರುವೆ
ಸುಂದರ ಚಲುವೆ

ಮಳೆಯಲಿ ನಲಿವುದ
ಕುಣಿಯುವ ನೀನು
ಕುಣಿವುದ ಕಲಿಸಿದೆ
ಕಾಣೆನೆ ನಾನು!

ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ
ಎಲ್ಲರ ಮನದಿ
ಚಿಟ್ಟೆಯ ಬಿಟ್ಟೆ

ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾರಗಳಾಯ್ತು
ಹೊಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ನೀನು?
ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ
ಇರಲಾರೆನು ನಾನು....

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ  ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ
ಕಾಡಿಸ ದೆ ನೀ ಬರುವೆಯ ಚಲುವೆ
ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ...

ಜಗಕೆ ಜೀವವ ತುಂಬುತ ನೀನು
ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಬನವನ್ನು
ಜೊತೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಕೂಡುತ ನಾನು
ಕಳೆಯಲೆ ದಿನವ ನಿನ್ನೆದುರಲ್ಲೆ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ