ಮರಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

Originally uploaded by Palachandra
ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವ ತೆರವ
ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಲಿ ಕಲಿತೆ
ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಯ
ಕಾಲ ಊರಿ ಕಲಿತೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ನವಿಲು