ಮರಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

/
0 Comments
Originally uploaded by Palachandra
ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವ ತೆರವ
ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಲಿ ಕಲಿತೆ
ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಯ
ಕಾಲ ಊರಿ ಕಲಿತೆ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.