ಕವನದ ರಸಪಾಕ

ರಸಕವಳದೆಳೆ ಎಳೆಯ
ಎಳೆದಾಗ ರಸಪಾಕ
ಎಳೆದೆಳೆದು ಸವಿ ಸಾಲು
ದುಗುಡ ಸರಿಸಾಕ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ನವಿಲು