ಕವನದ ರಸಪಾಕ

/
0 Comments
ರಸಕವಳದೆಳೆ ಎಳೆಯ
ಎಳೆದಾಗ ರಸಪಾಕ
ಎಳೆದೆಳೆದು ಸವಿ ಸಾಲು
ದುಗುಡ ಸರಿಸಾಕ..


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.