ಮನಸೇ

/
0 Commentsಈ ನನ್ನ ಮನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮನಸೇ....
ಆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ...
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಜಗದಲ್ಲಿರುವ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲರಿಸುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳ ಕೇಳುತ,
ನಿನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಂಚಲನ ನನ್ನನ್ನಾವರಿಸುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಲೋಕದ ಸುತ್ತ ನಾ ಹೊಡೆದೆ
ಒಂದು ಸುತ್ತು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.