ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್, 2012 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ವೈರಸ್: ಲಿನಕ್ಸ್‌ಗೂ ಇದೆಯೆ ತೊಂದರೆ?

ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್

ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೭, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ೨

ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೧, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ೧

ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು - ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್

ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೫, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಉಬುಂಟು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೪, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ


ಟೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಥಟ್ ಉತ್ತರ

ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೩, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ