ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

November, 2013 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ್‌ನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಇಮೇಜ್
ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ 
Rajyotsava 2013, a set on Flickr.