ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೇ, 2020 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಬಿಕ್ಕುವಿನ ಕೈಯ ಚೀಲ

‍ಆ ಬಿಕ್ಕುವಿನ ಕೈಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ‍ ‍‍ನಾಳೆಯ‍ ಬರವಸೆಯೋ ‍ ಇಂದು ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಸುಖವೋ ‍ಆ ಕಣ್ಣಿನ‍ ಅಂಚಿನ ಜಳಪು ‍ಯೋಚಿ‍ಸಿದಷ್ಟೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಲ್ಲಿ ‍ಅರಿಯ‍ಬಹುದೋ ಏನೋ...

ಆ ಗಗನ ಆ ತಾರೆ

ಆ ಗಗನ
ಆ ತಾರೆ
ಆ ರಾತ್ರಿ
ಆ ಕುಸುಮ
ಆ ಕತ್ತಲೆ
ಆ ಕನಸು

ಇದು‍ ಜಗದ ನಿಯಮ

ಜಗವೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಮನಸ್ಸೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಏ‍ನೂ ಹೇಳದೆ ‍ಎನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ‍ನಿಶ‍ಬ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೇ ‍ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕಿನ್ನಿಸುತ್ತದೆ... ‍ ‍ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೂ ‍ಗಂಟಲು ಕ‌ಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ‍ ಅಲ್ಲವೇ?...‍
‍ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ‍ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ‍ಹೆದರಿಸಿದರಾಯ್ತು ನೆಡೆವುದೆಲ್ಲವೂ ‍ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ‍ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ...
‍ನೆಡೆ‌ಸಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೋ