ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ…
ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ..
ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ,
ಹೊಸತನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ…