ಅದೃಶ್ಯನಾಗಬೇಕು
ಅನಾಮಿಕನಾಗಬೇಕು
ಅಮೂರ್ತನಾಗಬೇಕು
ಅನಂತನಾಗಬೇಕು
….
ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು…