ಪ್ರಕಟಣೆ: ಸಂಚಯ

ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರೆ,
ಸಾಮಾನ್ಯನೂದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಆದ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದುಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ,ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಗೆಳೆಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳುಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ೨೦೧೧ ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಂಡಿತು.
ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದುಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲುಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು,ಅಭ್ಯಸಿಸಲುಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಸಂಚಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವುhttp://arivu.sanchaya.net ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
೧೪ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ ೧ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದುಹೊಸ ಲೇಖಕರನ್ನುಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಯಾರು ಬರೆಯಬಹುದು?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಶಿಕ್ಷಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು,ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರುಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು.
ಏನನ್ನು ಬರೆಯುವುದು?
 • ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ?
 • ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ,ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
 • ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ
 • ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ
 • ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ (Copyright), ಪೇಟೆಂಟುಗಳುಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾನೂನು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ
ಅಥವಾ
       ’ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ‘ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು.
ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ೨೮ನೇ ಜುಲೈ ೨೦೧೨
ಲೇಖನಗಳನು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸಮಿಂಚಂಚೆ[email protected]
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
 • ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು‘ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ೧೪ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವೂ ಸೇರಬಹುದು.
 • ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು‘ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಅದರಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅನೇಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಮತ್ತು ಇತರರು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳನ್ನುಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.
 • ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂತೋಷಸಂಭ್ರಮ
ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ?
 • ಹಣ/ಬಹುಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವಂತಹವುಗಳುಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ.
 • ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಇಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ – ಅರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂದ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವುಗಳಿನ್ನೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ.
 • ಇತರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದ ಅಂಶಗಳು;)
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
Phpadvent.org ಎನ್ನುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ ರಿಂದ ೨೪ ರವರೆಗೆ PHP ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬರೆದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಚಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಚಯ” (http://sanchaya.net) – ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದೊಂದುಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಹಿಂದಿತಮಿಳುಬಂಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನುಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆಹತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತಿವೆಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ,ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ‘ಸಂಚಯ’ದ ಆಶಯಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯು ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಈ ಕೆಲಸ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಇಡಿದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಪುಣರೂಉದ್ಯಮಿಗಳು,ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳುಹಂಚಿಕೆ

ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅರಿವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೊಂಡ ಲೇಖಕರುಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿರುತ್ತಾರೆಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದುಈ ಮುಖೇನ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಯದ ಉಲ್ಲೇಖದೊಡನೆ,ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆಸಂಚಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇದರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಮುದ್ರಣಾಲಯಪ್ರಕಾಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊದಲು arivu AT sanchaya.net ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು – ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಪಬ್ ಇತರೆ ಇಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಾಗಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು:-
ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳು:-
ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ:- http://arivu.sanchaya.net/ebook/arivina-alegalu.pdf
ಪರವಾಗಿ, 
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ತಂಡ
ಸಂಚಯ