ನನ್ ಮನ…
ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ…
ವಿಷಯಗಳೆಷ್ಟೋ…
ಕೆಲಸಗಳೆಷ್ಟೋ…
ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು…

%d bloggers like this: