ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ತಾಯಿನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂಪಾದಕರು: ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್. ರಾವ್
https://archive.org/details/unset0000unse_z0u6/
Palahalli Vishwanath ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು