ಹೂವ ಕಂಡೊಡನೆ ದುಂಬಿ
ತಾ ಬಂದು ಎದೆ ತುಂಬಿ
ಗುಯ್ ಗುಟ್ಟು ತೇಲಾಡಿ
ಮುತ್ತನಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ
ನಾಚಿಕೆಯು ಇದಕಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮಂತಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ
ತನ್ನ  ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಕೊಡುಗೆ
ಹೂವಿಗೂ ಗೆಲುವು, 
ತನ್ನನ್ನಾರೋ ಸ್ವರ್ಶಿಸಿ
ಪೋಷಿಸಿ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟಾಗ
ಖುಷಿಯಿಂದರಳಿದೆ ನೋಡಿ
ನಗುಮುಖದ ಚಲುವೆ
ಇದ ಮುಡಿಯೆ ಕೊನೆಗೆ
ಅವಳ ಚಂದಕೆ ಮೆರುಗು
ಮಿಕ್ಕವರ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಬೆರಗು
ಚಿತ್ರ: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್