ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ..

ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ..

ದಿನ ದಿನವೂ ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪಯಣಿಸುತಿರುವಾಗಮಬ್ಬಾಗಿ ಉರಿಯುತಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲಾಕೊಳವೆ ದೀಪಗಳ ಬಿಟ್ಟುಜಗವನ್ನೇ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರಣಗಳಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಹೊಸ ದಿನದ ಹೊಸತನವಹೊಸ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅರಿವೀಯ್ವನೇಸರನ ಉದಯವನುಅವನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವುದನ್ನೂಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾಅದೆಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆದೂರದ ನವ...

ಮಳೆಯ ಜೊತೆ…

ಮಳೆರಾಯ ನಿನಗೆ ನಮೋನಮ:ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯ್ಯೊಡ್ಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆಮೇಘರಾಯನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾ ಪಾತ್ರನಾದೆಎದ್ದು ಹೊರಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಧೋ! ಎಂದು...

ಕಣ್ಣಂಚಲೊಂದು ಮುತ್ತು…

ಅಂತರಾಳದಲಿ ಹೊಕ್ಕುಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಕೆದಡಿಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮರೆತಿದ್ದ ಫ್ರೇಮುಗಳ ನೆನೆದುಹನಿದಿತ್ತು ಕಣ್ಣಂಚಲೊಂದು ಮುತ್ತು…- ಆ ಸಣ್ಣ...

ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು…

ನನ್ ಮನ…ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ…ವಿಷಯಗಳೆಷ್ಟೋ…ಕೆಲಸಗಳೆಷ್ಟೋ…ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು…

ಶೂನ್ಯದ ಸೆರಗಲ್ಲಿ…

ನೀರವ ರಾತ್ರಿಯ ಶೂನ್ಯದ ಸೆರಗಲ್ಲಿಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಸವೆಸಿದ ದಾರಿಯ ಮರೆತುಹೊಸ ದಿನದ ಕದವ ತಟ್ಟಿರುವೆ..