ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ..ದಿನ ದಿನವೂ ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪಯಣಿಸುತಿರುವಾಗ
ಮಬ್ಬಾಗಿ ಉರಿಯುತಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲಾ
ಕೊಳವೆ ದೀಪಗಳ ಬಿಟ್ಟು
ಜಗವನ್ನೇ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರಣಗಳ
ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿ
ಹೊಸ ದಿನದ ಹೊಸತನವ
ಹೊಸ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅರಿವೀಯ್ವ
ನೇಸರನ ಉದಯವನು
ಅವನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವುದನ್ನೂ
ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾ
ಅದೆಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ದೂರದ ನವ ನಾವಿಕನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ