ಆದದ್ದೇನು?.

ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ದಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನೂಕಿಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು..ಹೀಗೇ ಮತ್ತಷ್ಟು, ನೂರೆಂಟು.ಸದ್ಯ ಹೊಸ ವರುಷ...

ನೆನಪುಗಳು…

ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಹಳೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಹರಡಿ, ಸುತ್ತಲೆರೆಚುತ್ತಾ, ರದ್ದಿಯಲ್ಲೇಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ಲಾಷ್ ಬ್ಯಾಕಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದಾಗಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದು...

ಹೊಸ ವರುಷದ ಹರಕೆ

ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ – ರೆಸೆಲ್ಯೂಶನ್, ಬಯಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೇ…ಹೊಸ ದಿನಗಳ ಬರುವಿನ ಜೊತೆ ಹೊಸದನ್ನೂತರಲೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ…ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಂದು ಕೊಡುವರು ಯಾರು?ಹೆಸರನ್ನೇಳುವಿರಾ?ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕೆಂದ ಮನಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಜೋಶ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವರುಷ….ಜೋಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ವರುಷ...

ನಿದ್ದೆ…

ನಿದ್ದೆ ಬರುವಳು ತಾಯಿಸಕಲ ಜೀವಕೆ ಸುಖವುಜಾತಿಭೇದವ ಮರೆತುಇಳೆಗೆ ನಿಶಬ್ದದ ಹರಿವು !