ಚೌಕಾಬಾರ

ಚೌಕಾಬಾರ

Chowkabara | ಚೌಕಾಬಾರ Originally uploaded by omshivaprakashಚೌಕಾಬಾರ ಆಡಿ ನೋಡುಚೌಕದ ಮನೆಗಳ ಎಣಿಸಿ ನೋಡುಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಜಿಗಿಯುತ ನೀನುಒಂದು ಎರಡು ಎಣಿಸಿ ನೋಡುರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿದರಂತೆಭಾರತ ಯುದ್ದಕೆ ಕಾರಣವಿದಂತೆಶಕುನಿ ಮಾಮನು ನಿಷ್ಣಾತನಂತೆನೀನೂ ದಾಳವ ಹಾಕಿ ನೋಡುದಾಳಗಳೆಸುಯುತ ಚೌಕಕೆ ಹಾರುತಮೇಲಿದ್ದವನ ಮನೆಗೆ...
ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ. ಹೆಚ್ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಮನವುರಾಮನ ನೆನೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಹೃದಯಏತಕ್ಕೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ದನಿಯಲ್ಲಿರಾಮಾಯಣ ಮಾರ್ಧನಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಜಪದಕೊನೆಗೆ...

ಊಟದ ಗಳಿಗೆ

ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ್ಹಊಟದ ಗಳಿಗೆಹೊರಟೆನು ಹೊರಗೆಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರೆಗೆಮನೆಯೂಟವು ಸಿಗದುನೆನೆದರು  ನೀನುಚೆಂದದ ಹೋಟೆಲ್ಸಿಗುವುದೊ ನೋಡುನಾಲ್ಕಾಸ್ ಸುರಿದುಊಟವ ಮಾಡುಸಾಗದು ಬದುಕುಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆಮ್ುಷ್ಟಾನ್ಹವು ಸಿಕ್ಕರೆನಿನದೇ ಪುಣ್ಯಹೊಟ್ಟೆಯು ಕೆಡದಿರೆನೀನೇ...