ಊಟದ ಗಳಿಗೆ

ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ
ಊಟದ ಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟೆನು ಹೊರಗೆ
ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರೆಗೆ

ಮನೆಯೂಟವು ಸಿಗದು
ನೆನೆದರು  ನೀನು
ಚೆಂದದ ಹೋಟೆಲ್
ಸಿಗುವುದೊ ನೋಡು

ನಾಲ್ಕಾಸ್ ಸುರಿದು
ಊಟವ ಮಾಡು
ಸಾಗದು ಬದುಕು
ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ

ಮ್ುಷ್ಟಾನ್ಹವು ಸಿಕ್ಕರೆ
ನಿನದೇ ಪುಣ್ಯ
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಕೆಡದಿರೆ
ನೀನೇ ಧನ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ