ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ

ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ

(ಚಿತ್ರ: ಕೊರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು, ೨೯ ನೇ ಮಾರ್ಚ್)ಕತ್ತಲೆಯಾದರೂ ಮುಗಿಯದಜೀವನದ ಪಯಣದಲಿಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗಿನಾಟಬೆಂಬಿಡದ ಗೋಜಲಿನ ನಡುವೆವಿಶ್ವದ ಹೊರೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತಂತೆ ಬೇಕು ಬೇಡದ ಭೇದದ ನಡುವೆನಮ್ಮ ನಿರಂಕುಶ...

ಚುನಾವಣೆ

ಚುನಾಯಿತರಾಗಲು ಅನುಯಾಯಿಗಳಕಾಲನಿಡುಯುವ ಕಾಲಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರೂ, ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರೂಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನೂಓಟು ಕೊಡಿ.. ಎತ್ತರಿಸಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವಆ ಮೈಕಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಎದೆ ಝಲ್ ಎಂದಿತ್ತುಕೂಗುತ್ತಿದ್ದವರಾರು? ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲೇತಿಳಿದದ್ದು, ಅದು ಮಗುವೊಂದರ...
ಮಗು ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಮಗು ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಚಿತ್ರ:- ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್ಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆಯಲ್ಲಿಶಶಿಯು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಉದುರಿದಂತೆ ಧೂಮಕೇತುಮನದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿತು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ!ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಣ್ಬಿಡುವಾಗಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನುಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗಲೇಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಿಂಚಿತ್ತು!ಮಧ್ಯಾನ್ಹದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿದಿನಾ ನನ್ನಿದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಆ...